14.08.2022 @ 13:06 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Стандартни търговски условия » XIV. РЕКЛАМАЦИИ English  
 
 

XIV. РЕКЛАМАЦИИ

ЧЛ. 63. РЕКЛАМАЦИОННИ СРОКОВЕ И ПРОЦЕДУРИ

(1) Всички щети от липси, повреди и по други причини следва да се документират и да се съобщят писмено на СПЕДИТОРА незабавно след като събитията които са повод за рекламацията станат известни на ощетената страна, но във всеки случай не по-късно от:

1. приемането на стоката от Получателя при явни липси и повреди на стоката;
2. 5 дни след доставката при скрити липси и повреди на стоката;
3. 20 дни след договорения или обичаен срок доставка при забавена доставка, или при недоставяне на стоката;
4. 30 дни след събитието при всички други случаи.


(2) При неспазване на сроковете и процедурите описани в ал. (1) се счита до доказване на противното, че липсите, повредите и щетите са настъпили след предаване на стоката от СПЕДИТОРА.

(3) Срокът за предявяване на доказана рекламация срещу СПЕДИТОРА е 3 (три) месеца и тече съгласно разпоредбите на чл. 64 по-долу.

(4) Когато превозът е извършен по условията на международна конвенция или спогодба се прилагат уведомителните и рекламационни срокове, предвидени в съответната конвенция или спогодба.

(5) Рекламацията е законно предявена само когато КЛИЕНТЪТ е заплатил всички дължими на СПЕДИТОРА суми без отлагане, отбив или прихващане.

(6) При неспазване на горните разпоредби, както и когато ощетената страна с действията или бездействието си е осуетила възможността за предявяване на регресен иск срещу виновните трети страни, СПЕДИТОРЪТ може да отхвърли рекламацията без да се нуждае от допълнителни аргументи.

ЧЛ. 64. ДАВНОСТЕН СРОК

(1) Давностният срок за съдебни искове, произтичащи от услугите и сделките на СПЕДИТОРА, се определя съгласно българското законодателство и приложимите международни конвенции.

(2) Давностният срок тече както следва:

1. в случай на частична липса, повреда или закъснение при доставката - от деня, в който стоката е била доставена;
2. в случай на пълна липса - от тридесетия ден след изтичане на уговорения срок доставка, а ако не е уговорен такъв - от шестдесетия ден от датата на приемане на стоката от СПЕДИТОРА или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. във всички други случаи - от деветдесетия ден от датата на потвърждаване на спедиторската поръчка.

 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия