14.08.2022 @ 12:43 www.delta-transport.eu | www.deltagroup.bg » Стандартни търговски условия » XIII. ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА English  
 
 

XIII. ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА

ЧЛ. 50. Отговорността на СПЕДИТОРА се определя, ограничава, изключва и прекратява по начин и до размер, дефинирани в настоящите ОСУ.

ЧЛ. 51. Ако СПЕДИТОРЪТ може да се позове на разпоредба в настоящите ОСУ, която ограничава или изключва отговорността му, КЛИЕНТЪТ или други лица не могат да му противопоставят възражения за непозволено увреждане.

ЧЛ. 52. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НА СПЕДИТОРА КАТО ПЪЛНОМОЩНИК И КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

(1) По принцип, отговорността на СПЕДИТОРА при извършване на услуги в качеството на Пълномощник или на Търговски представител на КЛИЕНТА се ангажира само при негова грешка, или виновно поведение.

(2) В качеството на Пълномощник или Търговски представител, СПЕДИТОРЪТ не отговаря за щетите, причинени на КЛИЕНТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на услугите по превозване, складиране и манипулиране на стоките, освен ако не е положил грижата на добър Спедитор при избора на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(3) В указаните в ал. (1) и ал. (2) по-горе случаи СПЕДИТОРЪТ е длъжен да отчете сделката и да прехвърли на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА всичките си права по исковете, които има срещу трети страни.

С това отговорността на СПЕДИТОРА се прекратява, освен ако щетите са възникнали поради грешка, пропуск или виновно поведение на СПЕДИТОРА.

(4) По искане на КЛИЕНТА, СПЕДИТОРЪТ е длъжен да събере информация и доказателства за причината на щетите, за които е предявена рекламация или иск.

(5) Действувайки по отделно споразумение с КЛИЕНТА или СОБСТВЕНИКА, СПЕДИТОРЪТ може да предяви рекламация и/или иск пред виновните трети страни.

ЧЛ. 53. Извършвайки сделки и услуги в ролята на ОПЕРАТОР, СПЕДИТОРЪТ носи отговорност за доказаните щети от липси и повреди, произлезли в периода от приемането на стоките под негов контрол до предаването им, при отчитане на разпоредбите на чл. 50 и чл. 51 по-горе.

ЧЛ. 54. Във всички случаи СПЕДИТОРЪТ отговаря само и единствено за преките липси и повреди на приетата от него стока и не носи отговорност за никакви косвени щети, загуби и пропуснати ползи.

В частност, при загуба или повреда на част от стока, което прави останалата част неизползуваема по предназначение, СПЕДИТОРЪТ носи отговорност само за щетата на конкретната част.

ЧЛ. 55. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ:

(1) СПЕДИТОРЪТ се освобождава от отговорност за щети от липси и повреди на стоката, ако същите са произлезли от:

1. изпълнение на инструкции на КЛИЕНТА и действия или бездействия на същия;
2. липсата на документирани инструкции на КЛИЕНТА, когато естеството на стоката и/или на услугата изисква такива инструкции;
3. вътрешни и скрити дефекти на стоката и на нейната опаковка;
4. неподходяща, недостатъчна или липсваща опаковка;
5. свойствата, присъщи на стоката и/или на материалите от които тя е изработена;
6. действие на гризачи, молци, червеи, плесени и други паразити и вредители;
7. нормално стареене, биологически и физико-химически процеси обичайно протичащи в стоката;
8. ниски и високи температури, изсъхване, овлажняване или кондензация на влага в склад или транспортно средство без специално регулиране на температурата и на влажността (освен при изрично споразумение с КЛИЕНТА да се използва склад или транспортно средство с регулиране на температурата и/или на влажността);
9. други атмосферни влияния и последиците от тях при съхраняване или транспорт на стоката в незащитен от тези влияния склад или транспортно средство със съгласието на КЛИЕНТА;
10. военни действия; граждански вълнения; стачки; взломни кражби; грабеж; действия на въоръжени банди; действия на властите и на упълномощени от тях органи и институции; ядрени инциденти и последиците от тях; пожар, земетресение и други природни бедствия; обстоятелства, които имат характер на непреодолима сила, и други обстоятелства, които СПЕДИТОРЪТ не може да предвиди и/или последиците от които не може да предотврати с разумна грижа и старание.

ЧЛ. 56. Когато съгласно тези ОСУ СПЕДИТОРЪТ носи отговорност за щети от липси и повреди на стоката и е известно мястото, където тези щети са настъпили, размерът и обхватът на отговорността се определя от разпоредбите на приложимите закони и конвенции, които:

1. не могат да бъдат изменени или отменени с договор и
2. биха се приложили, ако ощетената страна бе сключила отделен директен договор с действителния ИЗПЪЛНИТЕЛ на дейността, по време на която е настъпила липсата или повредата, и бе получила специфичния документ, който следва да се издаде за да се приложат разпоредбите на гореупоменатия закон или конвенция.

ЧЛ. 57. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

(1) Без да противоречи на дефинираните в чл. 58 ограничения, дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение не може да надвиши стойността на увредената или липсваща стока по времето и на мястото, където стоката е била приета от СПЕДИТОРА.

(2) Тази стойност се определя въз основа на обявената по фактура стойност на стоката, а когато няма такава - по низходящ ред въз основа на текушата борсова цена, текущата пазарна цена на едро, или чрез позоваване на обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.

(3) Дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение се изплаща в български лева, като се преизчислява (когато е необходимо) по централния курс на Българска Народна Банка за датата, на която е възникнала щетата, а ако тази дата е неизвестна - по курса за датата, на която е установена щетата.

(4) Когато ощетената страна е чуждестранно лице, обезщетението може да се изплати във валута по установената съгласно ал. (2) стойност и по упоменатия в ал. (3) по-горе валутен курс.

ЧЛ. 58. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО

(1) Във всички случаи, обезщетението за щети от липси и повреди на стоката се ограничава до:

1. СПТ (SDR) 2,00 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока, но не повече от СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка при превози по воден път и при комбинирани превози в международно съобщение включващи отсечка по вода, при които не може да се установи мястото на настъпване на липсата/повредата.
2. СПТ (SDR) 8,33 на килограм бруто тегло липсваща/повредена стока при превози по шосе и/или по железница в международно съобщение.

(2) В случай на закъснение при доставката, ако правоимащият докаже че от това е възникнала щета, СПЕДИТОРЪТ е длъжен да заплати обезщетение до размера на щетата, но не повече от възнаграждението си като Търговски представител или като Оператор за дадената сделка/услуга.

(3) При всички други искове, дължимото от СПЕДИТОРА обезщетение се ограничава до по-малката от следните суми:

1. стойността на стоките, които са предмет на конкретната сделка между СПЕДИТОРА и КЛИЕНТА, но не повече от СПТ (SDR) 2,00 за килограм бруто тегло с максимум до СПТ (SDR) 666,67 на колет или пратка, или
2. СПТ (SDR) 50.000 за всяка отделна сделка.

(4) При вътрешни превози в България, които не са част от международен превоз, се прилагат разпоредбите за отговорност на българското законодателство.

ЧЛ. 59. Когато СПЕДИТОРЪТ действува като Оператор при превоза на стоки по въздуха в международно съобщение, по отношение на отговорността му се прилагат на договорна основа разпоредбите на Варшавската или Монреалската конвенция, според приложимостта им за дадения превоз.

ЧЛ. 60. По специално споразумение и срещу допълнително възнаграждение, СПЕДИТОРЪТ може да приеме отговорност надхвърляща упоменатата в тези ОСУ.

ЧЛ. 61. Ограниченията на отговорността, дефинирани в РАЗДЕЛ XIII на тези ОСУ, са невалидни единствено при щети причинени от престъпни действия на СПЕДИТОРА и/или при изрично приети от СПЕДИТОРА обявена стойност и/или обявен интерес от доставката на стоката.

ЧЛ. 62. Когато обезщетението, което СПЕДИТОРЪТ заплаща, е равно на пълната стойност на стоките определена съгласно чл. 57 по-горе, КЛИЕНТЪТ или СОБСТВЕНИКЪТ са длъжни да прехвърлят в полза на СПЕДИТОРА собствеността върху стоките и всички права, които те имат срещу трети страни във връзка със стоките.

 


  Powered by FlexiCMS™ © 2001-2009 Delta Group. Дизайн и разработка MediaDesign Карта на сайта | Правни условия